ประเทศอังกฤษ

                             เอกสารประกอบการขอวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

** สถานทูตสหราชอาณาจักร ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องเอกสารในการยื่นขอวีซ่า ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านกรุณาเตรียมเอกสารอย่างละเอียดครบถ้วนและถูกต้องตามรายละเอียด**


1. หนังสือเดินทาง ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป  และมีหน้าว่างติดกันเหลืออย่างน้อย 2 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินเล่มเก่าให้นำมาด้วย

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   

   ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายหน้าตรง ห้ามสวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ

                                                  <-----------------1.5 นิ้ว ----------------->

                            2 นิ้ว           

3. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน)

  -  กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ

 ที่มีรายชื่อผู้ประกอบ กิจการ 1 ชุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ พิมพ์จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน และระบุวันลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด

   -  กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้สำเนาทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 1 ชุด หรือ พิมพ์จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน และระบุวันลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด

-  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ /ข้าราชการ: ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน และ รับรองเกี่ยวกับการลา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

   พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

   -กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 1 ชุด พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

   - กรณีนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1ชุด

   -กรณีเป็นแม่ค้า, ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 1 ชุด

4หลักฐานการเงิน   ** (สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี) **

4.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง เลือกใช้ ดังนี้

*  หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากธนาคารตัวจริง พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อม สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำ หรือ สะสมทรัพย์ ยอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า  1 ชุด

4.2 กรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

*  จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

*  หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน เป็นต้น (เพื่อนไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กับเพื่อนได้) ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น

4.3   กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

*  จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

*  หนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคารต้องระบุชื่อลูกจ้างที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย  และถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ประจำ หรือ สะสมทรัพย์ เท่านั้น มียอดการเคลื่อนไหว ย้อนหลัง 6 เดือน ถึงเดือนปัจจุบันที่จะยื่นวีซ่า  1 ชุด

5.  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ 1 ชุด

6.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

7.  สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) 1 ชุด (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ )

8.  สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์:

          ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมในการเดินทางซึ่งออกโดย..ที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น

    9.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลอื่น

    9.2 เด็กเดินทางกับบิดา         มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางกับบิดา

    9.3 เด็กเดินทางกับมารดา      บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางกับมารดา

สถานที่ยื่นวีซ่า  

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขตประทุมวัน กทม. 10330
แฟ็กซ์ : + 662 254 9579 
http://www.vfs-uk-th.com/thai/ 

 

การพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่าให้หรือไม่ อยู่ที่ดุลยพินิจของสถานทูต บริษัททัวร์เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นวีซ่าแทนท่านเท่านั้น ซึ่งทางสถานทูตอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้บางกรณี การที่ท่านเตรียมเอกสารที่ดี และครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบของสถานทูตนั้น จะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น สถานทูตอาจเลือกสุ่มตัวอย่างในการเรียกสัมภาษณ์ หรือเก็บหนังสือเดินทางของท่าน มาทำการตรวจ หลังจากท่านเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว

** จึงเรียนเพื่อให้ท่านทราบและขออภัยในความไม่สะดวกล่วงหน้า **

การยื่นวีซ่าอังกฤษต้องทำอย่างไร

ผู้สมัครต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้นเพราะปัจจุบันสถานทูตอังกฤษได้มีการเปลี่ยนระบบให้มีการสแกนลายนิ้วมือพร้อมสแกนม่านตาของผู้สมัครขอวีซ่าที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร” อาคารรีเจ้นส์ ชั้น 2 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-800-8050 อาคารรีเจ้นส์อยู่ติดกับ A.U.A ราชดำริ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ

เวลาทำการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ         

เปิดให้ยื่นวีซ่าตั้งแต่เวลา      08.30 – 15.00 น.

รับหนังสือเดินทางคืนเวลา  15.00 – 16.30 น.