ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

 การขอวีซ่า และสถานทูตไทยในสวิตเซอร์แลนด์:

เอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ:

1.ใบรับรองหรือยืนยันการเป็นนักศึกษา หรือการเป็นพนักงาน ซึ่งจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. หรือกรณีเป็นเจ้าของกิจการจะต้องขอ

  • สำเนาใบทะเบียนการค้า
  • ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ด้วยนะคะ
  • เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ไม่ได้เดินทางไปพร้อมบิดามารดา จะต้องมีการเซ็นยินยอมจากบิดาหรือมารดา
  • หรืออาจจะมีสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมการประทับตราจากธนาคาร (ควรจะเลือกบัญชีที่มีการอัพเดทเงินเดือนปัจจุบัน และมีเงินเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ) ซึ่งจะต้องมีเงินในสมุดเงินฝากจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงถึงการเงินที่เพียงพอค่ะ