ประเทศจีน

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศจีน

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  // เบอร์โทรติดต่อลูกค้า (สำคัญมาก)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

2.1 สำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ใบเกิด)

2.2 นักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบัน

3.  รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  (สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่า ในกรณีดังต่อไปนี้)

3.1 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

3.2 นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า เดือนมาใช้

3.3 นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

3.4 นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

3.5 ท่านที่ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแนบมาด้วย

4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม

5.  สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องไม่เกิน 2 ปี (กรณีวีซ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้แนบหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าจีนที่เดินทางล่าสุดมาด้วย)

6.  สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน ถ้าภายใน 2 ปี ไม่เคยเดินทางเข้าจีน ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำ ปรับยอดถึงปัจจุบัน หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองจากทางธนาคาร

7.  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

8.  ผู้ที่ไม่มีอาชีพ (แม่บ้านและผู้เกษียณอายุ) ต้องแนบเอกสารทางการเงิน บัญชีเงินฝาก

9.  สำหรับท่านที่ไม่มีหลักฐานการเงิน สามารถใช้หลักฐานการเงินของสามีภรรยา หรือบุตรธิดา หรือบิดามารดา หรือพี่น้อง แต่จะต้องมีหนังสือยืนยันความสัมพันธ์

10. พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริงเท่านั้น ไม่มีข้อยกเว้น

11. สาวประเภทสองที่แต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน และ สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น