ประเทศญี่ปุ่น

เอกสารใช้ยื่นประกอบการทำวีซ่าประเทศญี่ปุ่นหลักฐานทั่วไป

§ หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบด้วย)

§ รูปถ่ายปัจจุบัน 2 นิ้ว x 2 นิ้ว รูปสี (ไม่เกิน 3 เดือนจำนวน 2 ใบ ฉากหลังของรูปเป็นสีขาวเท่านั้น และไม่มีลวดลาย

 

§ สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนสมรสสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

§ สำเนาใบเกิด (เด็กแรกเกิด – 20 ปีต้องแนบเอกสารมาด้วย

 

 

หลักฐานการเงิน

§ สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวเท่านั้น ประเภทออมทรัพย์ (UPDATE จนถึงยอดปัจจุบันถ่ายสำเนาตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน และถ้ามีเล่มเก่ากรุณาถ่ายสำเนาทุกหน้าแนบมาด้วย)

 

หมายเหตุ บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับกงสุลญี่ปุ่น สมุดเงินฝาก หรือ STATE MENT ในนามของบริษัทฯ สถานทูตไม่รับพิจารณา

 

 

หลักฐานการทำงาน

• เจ้าของกิจการ ทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท ที่มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือ เจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน )

• พนักงานบริษัท หรือ ข้าราชการ หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ (วันที่เริ่มทำงาน , เงินเดือน , ตำแหน่งงาน และระยะเวลาวันลาพัก)

 

• แม่บ้าน กรณีเดินทางพร้อมกับสามี ใช้เอกสารร่วมกับสามีได้ / กรณีเดินทางคนเดียว ใช้ เอกสารของสามีได้ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นสามี-ภรรยา เช่นทะเบียนสมรส หรือใบเกิดบุตร พร้อมแนบเอกสารการทำงานของสามีมาด้วย

 

• นักศึกษา/นักศึกษา * ประถม – มัธยม – ปริญญา หนังสือรับรองจากโรงเรียน หรือสถาบันภาษาอังกฤษ

 

หมายเหตุ

ด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่บิดาหรือมารดาไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง , หนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้า และสำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ

กรณียื่นวีซ่ากรุ๊ปกับทางบริษัททัวร์ จะต้องเดินทางไปและกลับพร้อมกันตามกำหนด