ขั้นตอนการจองทัวร์

ขั้นตอนการจองทัวร์

 

    หากลูกค้าสนใจและต้องการจองโปรแกรมทัวร์

 

1. ลูกค้าดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดใบจองทัวร์  และใบยืนยันพาสปอร์ต ให้ครบถ้วน พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต

ส่งมายังบริษัทฯ โดยทางแฟกซ์ เบอร์ 02-935-7089 หรือ สแกนส่งทางอีเมลล์  NeverEnd.Tour.Event@Gmail.Com

หรือ  คลิกกรอกแบบฟอร์ม  จองทัวร์ออนไลน์  ทางหน้าเว็บไซด์

(กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ จำนวนที่นั่งที่สามารถจองได้ก่อนทำการจองทุกครั้ง)

  

2. ลูกค้าชำระโอนเงินมัดจำ พร้อมแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงินมายังบริษัทฯ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อเพื่อ 

แจ้งการจอง  หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อยืนยันการจอง   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร ข้อ 1 และ  2 แล้ว

ถือว่าการจองสมบูรณ์   ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการสำรองที่นั่งและอื่นๆ

 

3. หลังจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้รับเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่ง  ใบยืนยันการจอง/ใบแจ้งการชำระ

Confirm/Invoice)  และใบรับเงิน ภายใน 48 ชม. หลังจากลูกค้าชำระถูกต้องและได้รับหลักฐานการโอนถูกต้อง

(ซึ่งใบยืนยันการจอง / ใบแจ้งการชำระ :  จะระบุข้อมูลการเดินทาง ,รายชื่อผู้เดินทาง,สายการบิน,วันเดินทาง ,

ยอดชำระ ,  กำหนดชำระ ,อื่นๆ  เพื่อลูกค้าตรวจสอบข้อมูล )  

(กรณีต้องทำวีซ่า หรือใช้เอกสารตัวจริง ทางบริษัทฯจะนัดเก็บเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสารตามสถานที่นัดหมายหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามกรณี)

 

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการยกเลิกการเดินทาง หรือ ยกเลิกการสำรองที่นั่ง สายการบิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

อัตโนมัติทันที  กรณีลูกค้าชำระเงินที่เหลือเกินกำหนดและทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินและคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 

5. ก่อนการเดินทาง 3-7 วัน เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารใบนัดหมายและใบเตรียมตัวการเดินทาง    เพื่อแจ้งข้อมูล

วันเวลาเดินทาง  จุดนัดหมาย  เบอร์เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน หรือ เบอร์หัวหน้าทัวร์ การเตรียมตัวต่างๆ อาทิ ค่าเงิน อุณหภูมิ

ปลั๊กไฟ    รายละเอียดสำคัญอื่นก่อนเดินทางสู่ประเทศนั้นทางแฟ๊กซ์ หรือ อีเมลล์ที่ท่านระบุ